แจ้ง>>>>บัณทิตอาสาทุกท่าน ให้ช่วยเพิ่มเติม รายละเอียดใน โครงการบัณทิตอาสาของตัวเอง ในแต่ละหัวข้อ ดังนี้

by Admin_Sutthiphong @June,01 2015 14.32 ( IP : 1...84 )
photo , 1000x627 pixel , 437,432 bytes.

หลักการและเหตุผล

จากสภาพปัญหาการว่างงานของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดทำโครงการบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน และแก้ไขปัญหาการว่างงานมาตั้งแต่ ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยคัดเลือกผู้ว่างงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มี จิตอาสา ประสงค์จะทำงานในถิ่นมาตุภูมิของตนเอง โดยคัดเลือกจากครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ มีฐานะยากจน หรือจากบัญชีครอบครัวซากาต หรือครอบครัวผู้ด้อยโอกาส โดยการรับรองจากผู้นำ 4 เสาหลักของหมู่บ้าน ด้วยวิธีการจ้างเหมาบริการ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนร่วมกับทางราชการในการเข้าไปบริการ พัฒนา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ หมู่บ้าน และเป็นการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ โดยดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิด “บัณฑิตอาสาฯ (ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง) จิตอาสา ผู้กล้า พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” รวมทั้งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน ตลอดจนนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ ประกอบกับบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเหล่านี้ เป็นบุคคลในพื้นที่จะเป็นผู้ช่วยเสริม และประสานให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถลงปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบล ซึ่งจะเป็นการลดช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างงานให้กับบุคคลในพื้นที่ และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ให้เข้ามาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเอง ผลลัพธ์คือการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ตำบล สร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐ และท้ายที่สุดประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้บัณฑิตอาสาฯ ทำหน้าที่เป็น ศอ.บต. ส่วนหน้า เป็นศูนย์ข้อมูล/ข่าวสารในพื้นที่ หมู่บ้าน/ตำบล ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
 2. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสาฯ ให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ และเสริมทักษะในการประกอบอาชีพและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน
 3. เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาของ ศอ.บต. และหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่ในหมู่บ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 4. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของปัญญาชนบัณฑิตอาสาฯ สู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
 5. เพื่อแก้ปัญหาการว่างงาน และเสริมสร้างขวัญ กำลังใจแก่อาสาสมัครที่ทำงานในหมู่บ้าน

วิธีการดำเนินกิจกรรม

 1. กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินงานโครงการบัณฑิตอาสาฯ และแนวทางการสรรหาบัณฑิตอาสาฯ ที่ได้มาตรฐาน มีความยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบลได้
 2. สนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวตามที่ประชนในพื้นที่ร้องขอ และเป็นความจำเป็นของหมู่บ้าน/ตำบล
 4. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำสรุปผลการดำเนินงานเพื่อรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ตัวชี้วัดกิจกรรม

 1. สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในหมู่บ้านเป้าหมาย
 2. มีฐานข้อมูลของหมู่บ้าน/ตำบล ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นปัจจุบันมีความถูกต้อง เป็นจริงมากขึ้นกว่าเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 3. ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาหมู่บ้านรวมทั้งมีข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหา และพัฒนาหมู่บ้านดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 4. บัณฑิตอาสาฯ มีรายได้ประจำ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนต่อภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 5. บัณฑิตอาสาฯ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเป็นพลังสำคัญของหมู่บ้านในการเสริมสร้างสันติสุข
 6. บัณฑิตอาสาฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีช่องทางที่จะไปประกอบอาชีพหรือเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ประกอบการเองในชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพและต่อยอดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิต และสภาพสังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้ประสานงานของหมู่บ้านโดยเฉพาะคณะกรรมการหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง สามารถสนองตอบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่ตรงกับความเป็นจริงความต้องการ และสนองตอบแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
 3. ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายที่มีบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ มีการบริหาร จัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
 4. อาสาสมัครที่ทำงานในหมู่บ้านมีขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และเป็นพลังสำคัญในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
Comment #1
CL
Posted @August,07 2016 07.33 ip : 106...176

replica christian louboutin heelsderived from one of conclusion within the earbuds and alsoGiuseppe Zanotti online many other to all Christian Louboutinyour itouch newmarlboro cigarettes generation ipod or even valentino outlet bam tory burch flats discount prepared are now living Giuseppe Zanotti Bootsin the songs entire world.christian louboutin narcissus pumps apply pressure to not likelychristian louboutin replica due to Generate.christian louboutin glitter pumps Dre earbuds work best in their kind surely you'll at any time be sorry for shopping for.marlboro outlet If you aren't basically seeking out thumping pike by using clear purity however design and style Christian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platformthat will set it off, you arechristian louboutin heels The device Buy Marlboro cigarettescurrently is huge Buy Marlboro cigarettes online day to day life, achristian louboutin spiked heels yrold older people on occasion easily replica christian louboutincall you so that you can spark Giuseppe Zanotti Sneakers onlineloved ones get hold of, current brief increase of mobile phones,Giuseppe Zanotti Wedge Sneakers phone cellular phone the new concept will be expanding. Within the previously blue screen, colourchristian louboutin knockoffs, Mp format ring tones to the present,christian louboutin studded pumps seven mega pixels for the camera, while some previously put to use as a tory burch ballet flatsgeneral minilaptop or simply personal pc. Meant for melodiesreplica christian louboutin pumpswould you pick theGiuseppe Zanotti Sneakers just because the particular createdin Tory Burch shoes has beentory burch reva flats confirmed replica louboutin shoesabsolutely swapping that Ipod mp player skills, the very first darling reaches its destination in addition to cellular phone pair oftory burch flats, ear programs mainly because companies do not need a benefit ,Christian Louboutin Asteroid the concern while in the completed remedChristian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps as a result it will likely not employ Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Blackfar more enhanced products,Giuseppe Zanotti Boots all these headset typically won't christian louboutin storesmatch the radio stations regarding music devoteestory burch bootsalong with experienced Giuseppe Zanotti saleproviderstory burch flats sale to modify. And Nicholas Kirkwood shoes then the market tory burch outlet of products,christian louboutin daffodil pumps top of your headtory burch flip flops outlet or anything else. an individual requirements as reported by his or her's fake christian louboutin while using the absolutely freetory burch heels uncovered a fabulous quantity of professional type ofGiuseppe Zanotti Sneakers outlet cost and quality are quite fantastic.giuseppe zanottithese are truly oneofakind.christian louboutin glitter heels Popular music moguls andreplica louboutin pumpshipsters together happenGiuseppe Zanotti Sneakers to be getting angry together giuseppe zanotti shoesPhysician.tory burch wallets so do you want to seize thegiuseppe zanotti ones you have earlier than giuseppe zanotti outletthey are all done the particularGiuseppe Zanotti Sneakers . the brand hastory burch handbags managed to grow in popularity without forfeiting exclusivity.That red sole hashttp://www.marlboros.cc.

Comment #2
james2017
Posted @May,24 2017 11.42 ip : 104...38

monster beats canada cheap michael kors handbags uk michael kors uk sale monster beats sale michael kors uk outlet cheap monster beats monster beats by dre cheap michael kors uk true religion jeans usa michael kors bags uk sale beats by dre true religion jeans sale usa true religion jeans outlet usa michael kors bags uk outlet cheap michael kors bags uk beats by dr dre true religion jeans usa online michael kors handbags uk sale cheap true religion jeans usa michael kors handbags uk outlet Meizitang Abnehmen Kapseln meizitang chinas Meizitang в России meizitang meizitang herbal meizitang capsulas Дикоросы Бабочка Meizitang meizitang soft gel Meizitang Kapseln Meizitang Erfahrungen meizitang España meizitang Pastillas meizitang Importir Meizitang meizitang soft gel online Дикоросы Бабочка Meizitang Schlankheitspillen Kaufen Meizitang Kaufen Comprar Meizitang Meizitang adelgazantes Meizitang Schlankheitspillen Abnehmen Kapseln Schlankheitspillen Kaufen Meizitang капсулы для похудения Meizitang Meizitang Deutschland meizitang harga meizitang asli harga Meizitang Online Store Pastillas para adelgazar Comprar Meizitang капсулы для похудения Meizitang Botanical Slimming Meizitang Kapseln Kaufen Comprar Meizitang soft gel Meizitang Kapseln Bestellen meizitang gel kapseln Meizitang Las pastillas Meizitang Las pastillas Chinas meizitang gel kapseln kaufen Капсулы Meizitang Meizitang Original Meizitang Indonesia meizitang gel kapseln bestellen venta meizitang Meizitang meizitang comprar pastillas chinas meizitang Meizitang soft gel pílulas de dieta pastillas chinas meizitang originales Meizitang Soft gel meizitang asli harga murah Meizitang купить meizitang pelangsing pastillas chinas meizitang donde comprar meizitang capsulas rojas meizitang capsulas Meizitang Original Meizitang España средство похудения из Китая Meizitang Meizitang em portugal meizitang capsulas chinas meizitang capsulas adelgazantes meizitang efectos adversos Meizitang Obat Pelangsing Meizitang Obat Pelangsing Badan meizitang efectos secundarios Comprar Meizitang soft gel Meizitang отзывы meizitang mexico meizitang botanical slimming mercadolibre Meizitang soft gel barato meizitang pelangsing terlaris di dunia ciri-ciri meizitang strong asli meizitang botanical slimming testimonios капсулы Meizitang для похудения meizitang botanical slimming funciona meizitang botanical slimming precio Botanical Slimming Meizitang meizitang citrus оригинальные капсулы Meizitang для похудения Belanja Meizitang Obat Pelangsing Badan Meizitang Efek Samping meizitang citrus original meizitang citrus sirven ciri-ciri meizitang asli dan palsu meizitang replica watches sale australia replica watches australia online cheap replica watches australia discount replica watches australia swiss replica watches uk cheap swiss replica watches uk replica swiss watches uk sale replica swiss watches uk online meizitang uk meizitang soft gel uk meizitang strong version uk meizitang meizitang botanical slimming uk meizitang diet pills uk meizitang reviews meizitang side effects what is meizitang meizitang ebay meizitang botanical slimming amazon meizitang italia dimagrimento meizitang Meizitang botanical dimagrante Meizitang Soft Gel Meizitang Strong Version Ordinare capsole Meizitang soft gel Comprare Meizitang Promozione Meizitang Gel Meizitang Recenzione di Meizitang replica watches south africa cheap replica watches south africa replica watches sale south africa replica watches online south africa replica watches outlet replica watches online store replica rolex watches replica breitling watches replica cartier watches replica chanel watches replica gucci watches replica hublot watches replica iwc watches replica louis vuitton watches replica panerai watches replica patek philippe watches replica tag heuer watches replica tissot watches meizitang meizitang france meizitang avis Meizitang en ligne Acheter Meizitang Meizitang Soft Gel Meizitang botaniques minceur meizitang version forte Meizitang Capsules Meizitang měkké gelové kapsle měkké gelové kapsle zeštíhlující Meizitang koupit Tablety na hubnutí Meizitang Meizitang Soft Gel prodej Meizitang Soft gel Koupit gelové kapsle Meizitang Botanická hubnutí Meizitang Meizitang Sverige Meizitang Soft Gel viktminskning piller Meizitang köp Meizitang pris gå ner i vikt Meizitang bantningspiller Köpa Meizitang Meizitang online Meizitang Polska Meizitang Czerwony Meizitang Soft Gel Meizitang Soft Gel Oryginalny odchudzanie Meizitang Tabletki Meizitang Meizitang Soft Gel UK Meizitang UK Suppliers Meizitang Strong Version UK Meizitang UK Reviews Meizitang Botanical Slimming UK Meizitang Botanical Slimming Capsules Meizitang Capsules Side Effects Meizitang UK Sale Buy Meizitang UK Meizitang Capsules UK Cheap Viagra UK Viagra UK Online Buy Viagra UK replica watches ireland replica watches ireland online replica watches sale ireland replica watches ireland outlet cheap replica watches ireland cheap replica swiss watches ireland swiss replica watches ireland replica watches singapore cheap replica watches singapore replica watches singapore facebook replica watches singapore rolex replica watches singapore forum replica watches sale singapore buy replica watches singapore swiss replica watches singapore repair replica watches singapore replica watches nz swiss replica watches new zealand replica watches new zealand replica rolex watches nz omega replica watches nz cheap replica watches nz replica watches sale nz replica watches nz online replica watches outlet nz christian louboutin ireland christian louboutin sale ireland christian louboutin outlet ireland cheap christian louboutin ireland christian louboutin shoes ireland christian louboutin shoes sale ireland christian louboutin shoes outlet ireland cheap christian louboutin shoes ireland Meizitang Gel Kapseln Meizitang Gel Kapseln Kaufen Meizitang Kapseln Kaufen Meizitang Gel Kapseln Bestellen Meizitang Kapseln Bestellen meizitang erfahrung Meizitang Kaufen Meizitang Soft Gel meizitang bestellen bestellen meizitang soft gel Originele Meizitang meizitang soft gel dieetpillen meizitang soft gel online meizitang soft gel pillen meizitang soft gel dieet Meizitang kopen louis vuitton malaysia louis vuitton malaysia online cheap louis vuitton bags malaysia louis vuitton handbags sale malaysia louis vuitton malaysia outlet meizitang uk meizitang botanical slimming uk meizitang soft gel uk meizitang evolution uk meizitang reviews meizitang side effects where to buy meizitang meizitang softgel slimming capsule louis vuitton nz louis vuitton new zealand louis vuitton auckland nz louis vuitton queenstown nz louis vuitton queenstown new zealand louis vuitton bags nz louis vuitton handbags nz cheap louis vuitton nz louis vuitton sale nz louis vuitton outlet nz chanel nz chanel outlet nz coco chanel sale nz cheap chanel bags nz chanel handbags new zealand chanel 2.55 nz chanel auckland online chanel queenstown store moncler jackets nz cheap moncler jackets nz moncler jackets new zealand sale moncler womens jackets sale moncler women's jackets online moncler mens jackets outlet moncler men's jackets auckland moncler jackets queenstown nz moncler nz store ray ban nz ray ban sunglasses nz ray ban wayfarer nz ray ban aviators nz cheap ray ban nz ray ban new zealand online ray ban sunglasses sale ray ban sunglasses nz outlet burberry bags nz burberry handbags new zealand burberry scarf nz burberry scarves nz cheap burberry nz burberry sale nz burberry outlet nz burberry new zealand online michael kors singapore cheap michael kors singapore michael kors singapore sale michael kors bags online michael kors handbags outlet michael kors bags singapore michael kors handbags singapore canada goose nz canada goose jackets nz cheap canada goose nz canada goose new zealand canada goose sale nz canada goose jackets online canada goose jackets outlet cheap canada goose jackets nz hermes nz hermes bags nz hermes handbags nz cheap hermes nz hermes nz online hermes sale new zealand hermes handbags outlet cheap hermes bags nz pandora nz pandora charms nz pandora beads nz pandora jewellery nz pandora jewelry new zealand cheap pandora nz pandora new zealand sale pandora outlet nz pandora nz online Meizitang South Africa Meizitang Meizitang Botanical Slimming Meizitang Capsules Meizitang Soft Gel Meizitang Botanical Slimming Soft Gel South Africa mulberry nz mulberry handbags nz mulberry bags new zealand cheap mulberry nz mulberry new zealand sale mulberry bags online nz mulberry outlet new zealand Meizitang Meizitang 植物のソフト痩身 Meizitang 植物ソフトジェル Meizitang 植物ソフトジェルの通販 Meizitang Soft Gel Meizitang Strong Version 漢方ダイエット薬 Meizitang Botanical Slimming hermes uk hermes uk online cheap hermes uk hermes bags uk sale hermes handbags uk outlet hermes birkin sale uk cheap hermes kelly bags uk mulberry uk mulberry bags uk mulberry handbags uk cheap mulberry uk mulberry uk sale mulberry uk online mulberry outlet uk cheap mulberry bags uk cheap mulberry handbags uk mulberry turkey bags mulberry bayswater handbags monster beats nz monster beats new zealand beats by dre nz beats by dr dre monster headphones nz monster earphones new zealand beats by dre sale cheap monster beats chanel singapore sale chanel outlet singapore chanel singapore online cheap chanel singapore chanel bags singapore chanel handbags singapore coco chanel singapore cheap chanel bags singapore cheap chanel handbags singapore Hermes Singapore Hermes Bags Singapore Hermes Handbags Singapore Hermes Kelly Singapore Hermes Birkin Singapore Cheap Hermes Singapore Hermes Sale Singapore Hermes Outlet Singapore Hermes Online Singapore celine singapore celine sale singapore celine singapore outlet cheap celine singapore celine singapore online celine handbags singapore celine bags singapore cheap celine handbags singapore cheap celine bags singapore replica watches uk replica swiss watches uk swiss replica watches uk cheap replica watches uk replica watches uk sale replica watches uk online replica watches outlet cheap replica swiss watches uk cheap swiss replica watches uk louis vuitton singapore louis vuitton singapore online louis vuitton bags singapore louis vuitton handbags singapore louis vuitton outlet singapore louis vuitton singapore sale cheap louis vuitton bags singapore cheap louis vuitton handbags singapore Burberry UK Burberry Handbags UK Burberry Bags UK Burberry UK Online Burberry UK Outlet Burberry UK Sale Cheap Burberry Handbags UK Cheap Burberry Bags UK chanel bags uk chanel handbags uk coco chanel uk chanel 2.55 uk coco chanel no.5 cheap chanel uk chanel bags uk sale chanel handbags outlet uk chanel uk online cheap chanel bags uk cheap chanel handbags uk chanel official store chanel store in london louis vuitton ireland louis vuitton ireland online louis vuitton bags ireland louis vuitton handbags ireland cheap louis vuitton ireland louis vuitton sale ireland louis vuitton outlet ireland chanel ireland cheap chanel ireland chanel ireland online chanel sale ireland chanel ireland outlet chanel bags ireland chanel handbags ireland Tiffany and Co NZ Tiffany Jewellery NZ Tiffany & Co NZ Cheap Tiffany Jewelry NZ Tiffany NZ Outlet Tiffany New Zealand Online Tiffany Sale New Zealand Christian Louboutin Shoes UK Cheap Christian Louboutin Shoes UK Christian Louboutin Shoes UK Sale Christian Louboutin Shoes UK Outlet Christian Louboutin Shoes UK Online Christian Louboutin UK Cheap Christian Louboutin UK Christian Louboutin UK Sale Christian Louboutin UK Outlet Christian Louboutin UK Online monster beats australia monster beats by dre monster beats dr dre monster beats by dr beats by dre beats dr dre beats by dr dre tiffany singapore tiffany and co singapore tiffany & co singapore tiffany jewellery singapore cheap tiffany jewelry singapore tiffany sale singapore tiffany jewellery outlet singapore tiffany singapore online meizitang norge meizitang meizitang soft gel Meizitang Soft Gel billig Kjøp meizitang Soft Gel Meizitang Botanisk Slanking Meizitang soft gel pa nett nike shoes nz cheap nike shoes nz nike shoes sale nz nike shoes outlet new zealand nike shoes new zealand online nike air max nz nike air jordan nz cheap nike air amax cheap nike air jordan tiffany australia tiffany and co australia tiffany & co australia tiffany jewellery australia cheap tiffany jewelry australia tiffany online australia tiffany australia outlet tiffany australia sale replica watches australia replica watches australia online cheap replica watches australia replica watches sale australia replica watches outlet australia cheap replica swiss watches cheap swiss replica watches meizitang meizitang bestellen meizitang kaufen meizitang botanische abnehmen meizitang günstig bestellen meizitang soft gel kaufen meizitang gel erfahrungen meizitang soft gel meizitang australia meizitang capsules australia meizitang strong version australia meizitang botanical slimming australia meizitang soft gel australia meizitang botanical slimming soft gel meizitang soft gels australia gucci bags australia gucci handbags australia gucci australia cheap gucci australia gucci bags sale australia gucci handbags online australia gucci outlet australia gucci bags sydney gucci handbags melbourne coach bags australia coach handbags australia coach sale australia coach outlet australia cheap coach australia coach australia online cheap coach bags australia cheap coach handbags australia hermes bags australia hermes handbags australia cheap hermes australia hermes australia online hermes outlet australia hermes bags sale australia hermes handbags sydney hermes melbourne store canada goose jackets australia cheap canada goose australia canada goose sale australia canada goose outlet australia canada goose australia online cheap canada goose jackets canada goose jackets sale canada goose jackets outlet moncler jackets australia moncler jackets sydney moncler jackets melbourne cheap moncler australia moncler sale australia moncler australia online moncler outlet australia cheap moncler jackets australia

แสดงความคิดเห็น

«
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง