คู่มือ แบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วม งานสร้างสุขภาคใต้ '59

@September,23 2015 10.16

ขอเชิญร่วม งานสร้างสุขภาคใต้ '59 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559และชมโขน..ฟรี.. วันที่ 3 ตุลาคม 2559 (เวลา 12.00 น.)ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

*** ถาม-ตอบ ปัญหาการใช้งาน ***

@June,03 2015 17.22

**ท่านใด มีคำถาม ที่ต้องการคำตอบ **โพส คำถามไว้ในหัวข้อนี้ได้เลย แล้วเราจะมาตอบคำถามท่าน(ถ้าต้องการให้ตอบเป็นการส่วนตัว ให้ระบุแจ้งไว้ด้วยครับ จะให้ตอบส่งถึงท่านทางใด)

แจ้ง >> บัณทิตอาสาทุกท่าน เรื่องการลง "บันทึกกิจกรรม"

@June,03 2015 00.11

เรื่องการลง "บันทึกกิจกรรม" ในเมนูรายงานผู้รับผิดชอบเน้นให้ทุกท่าน กรอก ข้อมูล โดยเฉพาะ ใน 2 ช่อง(หัวข้อ) ดังต่อไปนี้ ไว้เสมอ ไม่ควรเว้นว่างไว้1. รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง2. ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)ท่านสามารถส่งรูปภาพได้หลังจาก บันทึกกิจกรรมก่อน จึ

เอกสารการ ประชุม "ระบบติดตามโครงการ ศอบต. " สำหรับประธานตำบล บัณทิตอาสา... 2 มิย.2558

@June,02 2015 23.10

ประชุม"ระบบติดตามโครงการ ศอบต. "การติดตามประเมินผล สำหรับ ประธานตำบลบัณทิตอาสา รร.ปาร์ควิว รีสอร์ท จ.ปัตตานี

แจ้ง>>>>บัณทิตอาสาทุกท่าน ให้ช่วยเพิ่มเติม รายละเอียดใน โครงการบัณทิตอาสาของตัวเอง ในแต่ละหัวข้อ ดังนี้

@June,01 2015 14.32

หลักการและเหตุผล

จากสภาพปัญหาการว่างงานของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดทำโครงการบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน และแก้ไขปัญหาการว่างงานมาตั้งแต่ ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยคัดเลือกผู้ว่างงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มี จิตอาสา ประสงค์จะทำงานในถิ่นมาตุภูมิของตนเอง โดยคัดเลือกจากครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ มีฐานะยากจน หรือจากบัญชีครอบครัวซากาต หรือครอบครัวผู้ด้อยโอกาส โดยการรับรองจากผู้นำ 4 เสาหลักของหมู่บ้าน ด้วยวิธีการจ้างเหมาบริการ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนร่วมกับทางราชการในการเข้าไปบริการ พัฒนา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ หมู่บ้าน และเป็นการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ โดยดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิด “บัณฑิตอาสาฯ (ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง) จิตอาสา ผู้กล้า พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” รวมทั้งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน ตลอดจนนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ ประกอบกับบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเหล่านี้ เป็นบุคคลในพื้นที่จะเป็นผู้ช่วยเสริม และประสานให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถลงปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบล ซึ่งจะเป็นการลดช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างงานให้กับบุคคลในพื้นที่ และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ให้เข้ามาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเอง ผลลัพธ์คือการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ตำบล สร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐ และท้ายที่สุดประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หัวข้อทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ